Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza

Przygotowania nowego Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla naszego nadleśnictwa zbliżają się do finału. Jednym z ostatnich etapów jest Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), która odbyła się 13 grudnia.

W środę, w sali narad, zebrało się liczne audytorium, aby podjąć ostateczne decyzje związane z projektem PUL na lata 2018-2027. Wśród zebranych byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (GDLP), Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) oddział w Poznaniu, Nadleśnictwa Krotoszyn, Starostw Powiatowych i Gmin leżących w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora RDLP w Poznaniu Ireneusz Niemiec.

Przed uczestnikami NTG postawiono następujące cele:

  • Ocena gospodarki leśnej w kończącym się dziesięcioleciu.
  • Zaopiniowanie projektu gospodarki leśnej na lata 2018-2027.
  • Ustalenie wytycznych do ostatnich prac kameralnych przy opracowywanym PUL.
  • Stwierdzenie zgodności wykonanych prac z Instrukcją Urządzania Lasu i ustaleniami Komisji Założeń Planu.

W trakcie dyskusji uczestnicy zgłaszali uwagi do przedstawionych dokumentów. Większość z nich została uwzględniona.

Prace nad nowym planem urządzenia lasu rozpoczęły się we wrześniu 2015r. Wtedy zebrała się Komisja Założeń Planu, która ustaliła zakres prac i podstawowe założenia do nowego PUL, np. wieki rębności dla poszczególnych gatunków. Prace terenowe rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. Wykonawca dokonał pełnego rozpoznania gleb, zespołów roślinnych, siedlisk przyrodniczych i drzewostanów nadleśnictwa Krotoszyn. Tak szczegółowe rozpoznanie było niezbędne, ponieważ krotoszyńskie lasy stanowią cenny i bardzo skomplikowany układ przyrodniczy. Na naszym terenie znajduje się wiele form ochrony przyrody, od gatunków chronionych przez obszary chronionego krajobrazu, sieć NATURA 2000 po rezerwaty.

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument dla każdego leśnika. To w nim znajdują się szczegółowe informacje o każdym drzewostanie oraz wskazówki co należy w nim zrobić w najbliższym dziesięcioleciu. Dzięki PUL wiemy, gdzie należy wykonać trzebież, a gdzie zrąb. Ściśle określa się w nim ilość drewna, które możemy wyciąć. Nieodłączną jego częścią jest Program Ochrony Przyrody, zawierający pełen opis walorów przyrodniczych i działań służących zachowaniu ich w jak najlepszej formie. Zgodnie z prawem wykonuje się także Prognozę Oddziaływania na Środowisko, aby mieć pewność, że gospodarka leśna nie wyrządzi trwałych szkód w naturze. Przykładamy dużą wagę do zachowania przyrody w dobrym stanie.

Z działalnością BULiGL i podstawowymi zasadami sporządzania Planu Urządzania Lasu można się zapoznać oglądając poniższy film.

 

 

Podstawowe dane dotyczące nowego PUL zaprezentowano na planszach umieszczonych w plikach do pobrania.