Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1153) Nadleśnictwo Krotoszyn zgłasza n/w nieruchomość do sprzedaży na zasadach preferencyjnych dla pracowników i byłych pracowników LP.

Przedmiotowa nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych Nr 11(299) LISTOPAD 2017 z 10.11.2017 r. str.38, poz. 1

 

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,           obrębu leśnego,

Oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

Gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,

nr KW,

pow. działki  (m²)

Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1

Krotoszyn

Gliśnica

161 g 01

Gliśnica

Odolanów

ul. Nowa 17/2

63-430 Odolanów

1263/2

KZ1W/00094892/2

3139

(udział 7928/39017)

KW lokalu mieszkalnego

KZ1W/00094894/6

lokal mieszkalny          w budynku dwurodzinnym, pustostan

 

            Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. Nr. z 2013r. poz. 1206).

           Zamiar nabycia nieruchomości zainteresowane uprawnione osoby zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku, w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia w prasie, tj. do dnia 06.07.2018r.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy o lasach,

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność,

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie

 

Określona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 35 598,00 zł.

 

Terminy ogłoszenia:

  1. BILP Nr 11 (299) z listopada 2017r.
  2. Prasa – 05.06.2018r.

 

 

Nadleśniczy

                                                                                               Nadleśnictwa Krotoszyn

                                                                                                    Wiesław Buliński