Wydawca treści

WSPÓLNE SADZENIE LASU

W miniony piątek, 07 kwietnia 2017 r., 23 - osobowa grupa samorządowców z powiatu krotoszyńskiego po raz kolejny uczestniczyła w zorganizowanym przez Starostę Krotoszyńskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Krotoszyn wyjeździe terenowym, którego celem było własnoręczne „posadzenie lasu".

Akcja została przeprowadzona na terenie leśnictwa Lila w oddziale 234-a-02.

Na miejscu uczestnicy akcji wysłuchali kilku słów wstępu  o sposobach i zakresie  prowadzenia  odnowień, o których opowiedział inżynier nadzoru, Przemysław Świerblewski oraz przeszli  krótki instruktaż sadzenia przeprowadzony przez gospodarza terenu – leśniczego Marcina Woźniaka.

W sadzeniu czynnie udział wziął wicestarosta powiatu krotoszyńskiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu krotoszyńskiego, szkół, powiatowych inspekcji i straży pożarnej.

Przy pogodzie, która w tym roku ochotników nie rozpieszczała, w ciągu kilku godzin samorządowcy obsadzili całe przygotowane przez leśników gniazdo o powierzchni 0,48 ha.

Posadzono łącznie ok. 2,80 tys. sztuk jednorocznych sadzonek dębu szypułkowego z zakrytym systemem korzeniowym.

Po wykonanej pracy wszyscy spotkali się przy ognisku pod grzybkiem na terenie Szkółki Leśnej Kuklinów.

tekst: Anna Komorowska


1000 drzew na minutę

W nawiązaniu do długoletniej tradycji Święta Lasu, wiosną br. na terenie całego kraju odbywać się będą wydarzenia o charakterze edukacyjno-promocyjnym pt. 1000 drzew na minutę .Celem akcji jest skupienie prowadzonych przez poszczególne nadleśnictwa wydarzeń związanych z sadzeniem z udziałem lokalnych społeczności pod jednym, wspólnym hasłem „1000 drzew na minutę". Z jednej strony da to lepszy efekt wizerunkowy w skali ogólnopolskiej, z drugiej – ułatwi nadleśnictwom promocję organizowanych przez nie wydarzeń.

Hasło "1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln nowych drzew. Gdy podzielimy 500 mln drzew na 365 dni w roku, następnie na 24 godziny i w końcu na 60 minut, otrzymamy liczbę 951. Tyle drzew mniej więcej sadzimy na minutę. Celem akcji jest uświadomienie szerszej społeczności tego, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew, niż Lasy Państwowe. Przy okazji warto promować inne przekazy, takie jak:

- sadzimy rodzime gatunki drzew,

- lasów w Polsce przybywa,

- sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,

- sadzimy zgodnie z siedliskami i zasięgami,

- dosadzamy drzewa owocowe i biocenotyczne,

- wspieramy naturalne odnowienie.

Akcja obejmuje przede wszystkim zaplanowane imprezy, które mogą się odbyć w dowolnym terminie przed 25 kwietnia, kiedy cała akcja zostanie zwieńczona centralnym sadzeniem lasu na terenie Nadleśnictwa Jabłonna( RDLP w Warszawie).

Materiały do pobrania


Hodowla lasu

Hodowla lasu
Hodowla lasu to nauka leśna, która określa zasady postępowania mające na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Hodowla lasu obejmuje  metody i techniki odnawiania, pielęgnowania lasu i zalesiania powierzchni nieleśnych, opierając się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych. Hodowla lasu zajmuje się badaniem biologicznych praw rządzących powstawaniem i rozwojem zespołów leśnych, określa zasady i techniki wspomagania procesów rozwojowych drzewostanu, zapewnia trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost walorów ekologicznych i biologicznych. Hodowla lasu pozwala zaspokoić potrzeby gospodarki narodowej poprzez możliwie wysoką i wartościową produkcję drewna.  
Główne zadania z zakresu Hodowli Lasu w Nadleśnictwie Krotoszyn na lata 2008-2017.                               
1.Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych (halizny, płazowiny, zręby)-planowana powierzchnia:1307,45ha.                                        
2.Odnowienia pod osłoną drzewostanów–planowana powierzchnia: 347,00ha.                                      
3.Pielęgnowanie upraw i młodników:                                 
- pielęgnowanie gleby – 1909,94ha                                 
- czyszczenia wczesne – 1397,10ha                                 
- czyszczenia późne – 1470,24ha                                 
- melioracje agrotechniczne – 1701,62ha


Nasiennictwo i selekcja
Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę oparta na zasadach genetyki i selekcji. Nasiona głównych drzew lasotwórczych niezbędne do reprodukcji lasu pozyskuje się wyłącznie z wybranych do tego celu nasiennych i gospodarczych drzewostanów (WDN, GDN) oraz zarejestrowanych 60 drzew matecznych (doborowych) – 59 dębów szypułkowych i 1 sosny zwyczajnej.  Na terenie Nadleśnictwa w celu utrwalenia puli genowej, wyznaczono 8 bloków upraw pochodnych o łącznej powierzchni 681,06 ha w tym: 4 są blokami upraw pochodnych sosny zwyczajnej, cztery dębu szypułkowego.

Produkcja szkółkarska
Produkcja szkółkarska jest podstawową działalnością Lasów Państwowych. Na terenie Nadleśnictwa od 1975 roku prowadzi produkcję materiału sadzeniowego Szkółka Kuklinów. Powierzchnia całkowita wynosi 820 arów, w tym powierzchnia produkcyjna 564 ary. Szkółka oferuje sadzonki podstawowych gatunków drzew lasotwórczych na potrzeby odnowień Nadleśnictwa oraz do sprzedaży potencjalnym nabywcom prywatnym. Sezon wiosenny wydawania i sprzedaży sadzonek trwa od marca do kwietnia w zależności od warunków pogodowych, natomiast jesienią sadzonki można nabyć we wrześniu  i październiku.

Dojazd do szkółki leśnej na trasie Krotoszyn – Baszków – Kobylin.